- -

Alimenty. Kiedy i komu przysługują?

Alimenty to świadczenie, którego płacenie wypełnia ciążący na nas obowiązek materialnego wspierania najbliższej rodziny. Są one przyznawane wówczas, gdy któraś z osób uprawnionych do ich otrzymania będzie w sytuacji, która uniemożliwi jej samodzielne utrzymywanie się i zaspakajanie podstawowych potrzeb. Sprawdźmy, komu przysługują alimenty i kiedy można je otrzymać.

Osoby uprawnione do otrzymywania alimentów

Alimenty mogą być płacone na rzecz najbliższych krewnych. Do tej grupy zaliczają się tzw. wstępni oraz zstępni. Pierwsi to nasi rodzice, dziadkowie oraz pradziadkowie, druga grupa składa się z naszych dzieci, wnuków oraz prawnuków. Do grona osób uprawnionych do otrzymywania od nas alimentów zalicza się także nasze rodzeństwo, w tym również przysposobione, czyli dzieci adoptowane przez naszych rodziców oraz przyrodnie, tj. osoby, które mają z nami wspólne jednego z rodziców.

Osobami uprawnionymi do otrzymania alimentów są również nasza macocha, ojczym oraz pasierbowie i pasierbice.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy również małżonka, zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu, choć w tym przypadku jest to obwarowane dodatkowymi warunkami.

Co istotne, przy obowiązku alimentacyjnym należy się zwracać o pomoc do osoby, która jest z nami bliżej spokrewniona. Oznacza to, że w pierwszej kolejności powinniśmy żądać alimentów od małżonka. Następni w kolejności są nasi zstępni, a po nich wstępni oraz nasze rodzeństwo. Oznacza to np. że w pierwszej kolejności zwracamy się do naszych rodziców, a dopiero, gdy będzie to niemożliwe, możemy występować o alimenty od naszych dziadków.

Kiedy przysługują alimenty?

Wszyscy nasi krewni z wyjątkiem naszych dzieci i małżonka mogą liczyć na przyznanie alimentów wtedy, gdy znajdują się w niedostatku. Chodzi tu o sytuację, w której dana osoba nie posiada wystarczających środków na zaspokojenie swoich uzasadnionych potrzeb. Ważne jest to, że w stan niedostatku osoba występująca o alimenty musiała popaść nie z własnej winy. Przesłanką do przyznania alimentów może więc być np. choroba, ale nie celowe unikanie podjęcia zatrudnienia mimo posiadania takich możliwości.

Alimenty dla małżonka, z którym mamy rozwód mogą być przyznane w zależności od tego, co sąd orzekł w kwestii winy. Jeśli sąd nie podejmował decyzji w sprawie winy za rozpad małżeństwa wówczas o alimenty można występować tylko w razie znalezienia się w niedostatku. Uprawnienie to wygasa po 5 latach od rozwodu, choć w pewnych przypadkach ten czas może zostać przez sąd wydłużony.

W przypadku małżonka uznanego za niewinnego rozwodu może on się ubiegać o przyznanie alimentów, gdy jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu.

W przypadku naszych dzieci jesteśmy zobowiązani do płacenia alimentów niezależnie od tego, jaka jest ich sytuacja materialna. Obowiązek alimentacyjny trwa tu do momentu, aż dziecko będzie w stanie samo się utrzymywać. Alimenty mogą zostać uchylone w sytuacji, gdy dziecko nie podejmuje pracy, mimo że ukończyło naukę i ma taką możliwość.

< wróć