- -

Sprawy egzekucyjne. Jakich kwestii dotyczą?

Pożyczki i długi to naturalna część życia, znana ludziom od pokoleń. Zdarza się jednak, że z różnych powodów dłużnik nie jest w stanie uregulować należności. Zanim jednak w ogóle ruszy postępowanie egzekucyjne, należy wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty i wykonać szereg czynności. Warto więc wcześniej zastanowić się czego właściwie dotyczą sprawy egzekucyjne i czy można w tej kwestii uzyskać jakąś pomoc.

Czym są sprawy egzekucyjne?

Postępowaniem egzekucyjnym określamy wszelkie czynności stron i organów, które zmierzają do tego, by zrealizować świadczenie określone w tytule egzekucyjnym. Czynności te mają na celu zaspokojenie wierzyciela przez spełnienie świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika.

Stosuje się tu podział na egzekucję sądową i administracyjną. Egzekucja sądowa dotyczy przymusowego wykonania obowiązków cywilnych, natomiast w drugim wypadku chodzi o spłaty w ramach obowiązków administracyjnych, czyli dotyczące na przykład zapłaty podatku czy uregulowania kwoty mandatu karnego.

Egzekucja może być wszczęta z urzędu bądź na wniosek wierzyciela, prokuratora lub organizacji pozarządowej. Organami egzekucyjnymi są sądy rejonowe i komornicy. Oczywiście w postępowaniu egzekucyjnym mogą też uczestniczyć inne organy, takie jak policja czy banki.

Czego dotyczą sprawy egzekucyjne?

Egzekucje dzieli się na egzekucje o charakterze pieniężnym i niepieniężnym:

a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję:

– z pieniędzy,

– z wynagrodzenia za pracę,

– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,

– z rachunków bankowych,

– z innych wierzytelności pieniężnych,

– z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,

– z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,

– z weksla,

– z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,

– z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

– z pozostałych praw majątkowych,

– z ruchomości,

– z nieruchomości,

b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym:

– grzywnę w celu przymuszenia,

– wykonanie zastępcze,

– odebranie rzeczy ruchomej,

– odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,

– przymus bezpośredni.

Zatem podstawowe rodzaje egzekucji to egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych, a także trzeci rodzaj egzekucji wymieniony przez kodeks postępowania cywilnego - egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

W każdej sytuacji, która wymaga obsługi prawnej, warto zwrócić się o pomoc do Kancelarii Prawnej. Dzięki temu można liczyć na szybkie rozwiązanie spraw z najlepszym możliwym dla siebie rezultatem.

< wróć